Målet för det gemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen

Den gemensamma satsningen Samverkan Stockholmsregionen - trygg, säker och störningsfri - ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Därför utvecklar flera samhällsaktörer tillsammans förmågan till inriktning och samordning genom samverkan.

Johan von Sydow, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm, och ordförande i regionala chefsgruppen|
Målet är att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen - i vardag, kris och höjd beredskap. Johan von Sydow, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm, och ordförande i regionala chefsgruppen

Regionen växer – det ställer krav på samverkan

Stockholmsregionen växer kontinuerligt och har en komplex infrastruktur. Allt fler människor bor och vistas i regionen och fler rör sig i trafiken. Transporterna ökar på vägar, järnvägar, i kollektivtrafik och med sjöfart. Det innebär att även små störningar kan få stora konsekvenser. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga funktioner som riksdag, regering och statliga myndigheter. För att klara utmaningarna behöver samhällsaktörer bli bättre på att samverka.

Aktörerna blir bättre tillsammans

Aktörerna utvecklar tillsammans förmågan att inrikta och samordna samhällets resurser.

  • En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser.
  • Med en samordnad planering av åtgärder i infrastrukturen kan vi skapa bra förutsättningar för framkomlighet i en växande region och förebygga olyckor. En utökad samverkan gör att stopp i trafiken kan åtgärdas snabbare och mer effektivt.
  • Framkomliga vägar och ökad samordning gör att polis, räddningstjänst och sjukvård når fram snabbare till människor vid sjukdom och olyckor.
  • Människor kan göra aktiva val i sitt resande genom bättre och snabbare trafikinformation.

Foto: Polismyndigheten Stockholms länBakgrund 

En rad aktörer i Stockholmsregionen arbetade under 2011 till 2014 med att upprätta strukturer, arbetsprocesser och kontaktvägar för att stärka samverkan. Detta skedde inom ramen för Program för samverkan – Stockholmsregionen. Arbetet mynnade ut i en modell för regional samverkan som fastställdes i april 2014 genom avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region. Från och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation.

Aktörerna har tillsammans har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete sedan uppstarten, inom såväl gemensam förmåga, rutiner och synsätt för att nå effektivare hantering och resultat - i vardagen och vid en samhällsstörning. 2019 antogs en ny gemensam målbild för Samverkan Stockholmsregionen för 2019-2022 som tar en ansats i en förbättrad förmåga i hela hotskalan.

Deltagande aktörer

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen i Stockholm, Försvarsmakten -  Mellersta militärregionen, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms hamnar, Region Stockholm, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda, och Trafikverket.

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.