Modell för regional samverkan

Samverkan Stockholmsregionen ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Det sker genom att effektivt kunna förebygga och minimera oönskade effekter av olika typer av samhällsstörningar. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan.

Ola Slettenmark, Samordningschef|Ola Slettenmark, samordningschef
Målet är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för samverkan för att skapa en trygg, säker och störningsfri region. Ola Slettenmark, Samordningschef

De senaste åren har en rad samhällsaktörer arbetat med att upprätta strukturer, arbetsprocesser och kontaktvägar för att stärka samverkan. Det har skett i flera projekt inom ramen för "Program för samverkan - Stockholmsregionen". Arbetet har mynnat ut i modellen En trygg, säker och störningsfri region, som fastställdes genom en avsiktsförklaring som 1 april 2014. Arbetet övergick från 1 januari 2015 i löpande drift i form av den aktörsägda avtalsorganisationen Samverkan Stockholmsregionen. Arbetssätt och metoder kommer kontinuerligt att utvecklas och justeras inom ramen för det löpande arbetet.

Målsättning

Den gemensamma satsningen En trygg, säker och störningsfri region ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera samhällsstörningar och andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.

För att klara utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan regionens aktörer, där en effektiv samverkan i vardagen lägger grunden för en god beredskap att hantera större händelser och kriser.

Syfte

Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera

  • kända strukturer för en snabb och samordnad krisberedskap och informationshantering
  • en effektiv användning av resurser
  • ett proaktivt förhållningssätt hos de olika aktörerna

Gemensamma utgångspunkter

Modellen bygger på ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens förutsättningar, parallellt med ett tydligt fokus på samhällsnyttan. Engagemanget har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som ett komplext samhälle skapar. Samverkan mellan aktörer skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av andras erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten.

Varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar samtidigt till ett koordinerat beslutsfattande genom att, tillsammans med övriga aktörer, inrikta och samordna det gemensamma, regionala arbetet.

Deltagande parter

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen i Stockholm län, Försvarsmakten Mellersta militärregionen, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms hamnar, Region Stockholm, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och Trafikverket.

Fler parter kan tillkomma i arbetet över tid.