Att förklara och kommunicera Samverkan Stockholmsregionen

Det har länge funnits ett behov av ett koncept och ett kommunikationsstöd som beskriver det aktörsgemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. Nu finns en visuell paketering framtagen i ett första steg, som har presenterats och diskuterats med representanter på samordnande och inriktande nivå. 

Den nya visualiseringen kommer att bli allt mer synlig framöver – i styrdokument, i presentationer och i gemensamma dokument och underlag. Grundtanken är att det framöver även ska fungera som ett kommunikationsstöd för aktörerna, som också är bärare av det gemensamma arbetet och kommunikationen kring Samverkan Stockholmsregionen. I steg 2 kommer konceptet kompletteras med underliggande/förklarande texter, och även stödjande presentationsmaterial.

Modellen innehåller symboler och text och är strukturerad utifrån den effekt vi vill uppnå, de gemensamma verktyg, strukturer och rutiner vi har kommit överens om samt förutsättningarna för vårt gemensamma arbete i Stockholmsregionen.

Kort beskrivning av delarna i Samverkan Stockholmsregionens samverkansmodell och den effekt vi vill uppnå gemensamt:

EFFEKTER

Synergi och resursoptimering
Samverkansmodellen främjar samverkan och utveckling till vardags och vid akuta situationer, där samarbetet mellan aktörer behöver ske snabbt och resurserna kan utnyttjas mer effektivt.

Funktionella nätverk i beredskap 
Funktionella nätverk möjliggör samordnad planering, snabb uppstart av samverkan och effektiv hantering vid en störning i regionen.

Omvärldsbevakning för proaktiv aktivering
Kontinuerlig omvärldsbevakning genomförs och delas till alla, låg tröskel för samverkan ger förutsättning för snabb aktivering och samordnad hantering.

Inriktning och samordning utifrån samhällets behov 
Modellen ger förutsättningar att inrikta och samordna regionala organisationers arbete utifrån samhällets samlade behov, såväl i utvecklingsarbete som vid hantering av händelser.

Samordnad kommunikation
Med samordnad kommunikation skapas proaktivitet och tydlighet i kommunikationen och budskap som ger effekt i krishanteringen.

VERKTYG

Gemensamma samverkansstrukturer
Det finns beslutade samverkansstrukturer för olika nivåer - för såväl ordinarie läge (planering, utveckling) som aktiverat läge (akuta/specifika situationer och händelser).

Gemensamma processer före-under-efter 
Både före, under och efter händelser finns behov av samverkan och gemensamt agerande: förebyggande, förberedande, hanterande och uppföljande sker i gemensamma processer.

Gemensamma resurser och funktioner 
Ett samordningskansli stödjer det gemensamma arbetet. I aktiverat läge stödjer Regional samverkanskoordinator i beredskap (RSIB) och Regional kommunikationskoordinator (RKK).

Lokaler, teknik och mallar för gemensamt bruk
För att möjliggöra aktivering och informationsdelning finns gemensamma teknik- ochledningsstöd. Parterna har tillsammans utvecklat robusta lokaler, teknik, rutiner och mallar.

Förberedda gemensamma regionala inriktningar och budskap
Gemensamma regionala inriktningar utgör en ram för det som ska samordnas. Kan utarbetas i förväg för typhändelser men också vid behov inför eller under hantering av händelse.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Stockholmsregionens tillgångar och risker
Stockholm är en kraftigt växande region med komplex infrastruktur, där även små störningar kan få stora konsekvenser.

Vi som driver arbetet tillsammans
37 aktörer ingår i Samverkan Stockholmsregionen. Varje aktör bidrar aktivt med engagemang,erfarenheter och kunskaper i det gemensamma arbetet.

Utgångspunkter för vårt arbete
För att nå effektiv samverkan krävs gemensamma förhållningssätt och utgångspunkter. Grundläggande principer har slagits fast vid utvecklingen av en modell för regional samverkan.

Gemensamma målbilder och prioriteringar 
Målbilder och prioriteringar tas fram i samverkan, alla deltagande aktörer bidrar för att uppnå önskad gemensam effekt.

 

Vad är Samverkan Stockholmsregionen – i korthet
● Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholmsregionen som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Målet är gemensamma, leveranser som ger ökad effekt vid alla olika former av samhällsstörningar som regionen kan möta.
● Samverkan Stockholmsregionen kan ses som en gemensam infrastruktur där gemensamma mål, processer, metoder och resurser underlättar och stödjer aktörerna i att nå övergripande mål och de konkreta leveranser som krävs för att åstadkomma skillnad i samhället vid samhällsstörningar.
● SSR ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemsorganisationer. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att vi står starka tillsammans - varje enskild aktör har begränsat handlingsutrymme och resurser att hantera händelser och störningar i regionen.

Deltagande organisationer
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Region Stockholm (tidigare Stockholm läns landsting), Polismyndigheten Region Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket, Kustbevakningen, Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan tillkomma både som ordinarie medlemmar och som associerad medlem.