Ett år sedan attentatet...

Ett år har gått sedan Stockholm drabbades av en terrorattack som har satt djupa spår – sorg och chock, men också sammanhållning och erfarenheter att lära av. Erfarenheterna kommer att tas tillvara i den samverkansövning som genomförs med aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen 25 april.

Fredagen den 7 april stod aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen inför en samverkansövning för gemensamt agerande vid terrorattentat – övning Styrbjörn. Men övningen blev istället verklighet. Strax före klockan 15.00 körde en kapad lastbil på människor som gick på Drottninggatan i Stockholm. Fem människor miste livet och 14 skadades och händelsen fick stor påverkan på människor och samhällsfunktioner.

Direkt efter larmet om att en lastbil kört människor, startade ett intensivt arbete att samordna och inrikta agerandet mellan aktörerna inom SSR. Genom de förberedda rutiner som finns aktiverades arbetet snabbt, information till alla aktörer gick ut redan 15.08 och den första regionala samverkanskonferensen genomfördes kl 16.00. Arbetet med att sammanställa en samlad regional lägesbild och förbereda för en samordning av kommunikationen inleddes direkt, en regional samverkansstab, där de mest berörda aktörerna deltog i arbetet med koordinering och informationsdelning, etablerades inom en dryg timme och avvecklades tre dagar senare.

Lärdomar och utmaningar
Det finns många lärdomar att dra, dessa lyfts både i den interna uppföljningen och den externa utvärdering som har gjorts av det gemensamma agerandet i samband med attentatet 7 april. Sammantaget konstateras att tack vare det aktörsgemensamma arbete som pågått under lång tid genomförde aktörerna tillsammans många bra insatser och ett gott arbete utifrån händelsens art och komplexitet. Ett arbete som gjorde skillnad. De beslutade rutiner och verktyg som har framtagits användes i den faktiska hanteringen.

I detta finns dock även ett antal identifierade utmaningar där utvecklad förmåga att hantera dessa är önskvärd. Några exempel är:

  • det kan vara svårt att nå fram med relevant information vid rätt forum och vid rätt tidpunkt när hela regionala samverkan är aktiverad fullt ut på alla nivåer.
  • det är en utmaning att kunna samverka med flera perspektiv och i olika tidskalor samtidigt.
  • det innebär en påfrestning för individer som ska agera och starta samverkan när läget är osäkert.
  • det behövs ökad kunskap och förmåga på individnivå om rutiner och arbetssätt för regional samverkan.
  • öppenhet, förtroende och respekt för varandras roller påverkar resultatet av samverkan.
  • initialt, när läget ännu var mycket osäkert, förekom spridning av obekräftad information. Det behövs effektivare processer för att möta rykten och för att nå ut med bekräftad information.

Under uppföljningsarbetet har många justeringar och förbättringar gjorts för att möta dessa, bl.a. nya utbildningar i samverkansstab och för inriktande nivå, teknik och rutinutveckling, höjd förmåga till alternativ kommunikation i RAKEL.

25 april genomförs övning Markus
Den 25 april genomförs den regionala samverkansövningen Markus, som blir en uppföljning av förra årets övning som ställdes in på grund av attentatet på Drottninggatan. Inriktningen för övningen är "attentat/tidskritisk händelse" och syftet är att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen.

Övningsmål: Att aktörerna kan agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå, samt tillämpa gemensamma regionala inriktningar. Övningen ska utveckla Stockholmsregionens förmåga att effektivt förebygga och hantera störningar inom regionen.

Information om övning Markus (klicka på länken)