Fokus på ny målbild för Samverkan Stockholmsregionen

Ända sedan höstuppstarten har fokus legat på att ta fram en ny målbild och inriktning för vårt gemensamma arbete inom Samverkan Stockholmsregionen. Alla nivåer har under hösten bidragit aktivt i genomförda workshops och med input kring behov och inriktning.

Processen att ta fram en ny målbild för det gemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionenför den kommande 4-årsperioden startade redan i våras då inledande diskussioner och miniworkshops genomfördes i regionala samordningsgruppen och chefsgruppen. Ett omfattande bakgrundunderlag har också tagits fram med utgångspunkt i utvärderingar av händelser och övningar, och diskussioner i ordinarie möten för de olika samverkansnivåerna.

I september genomfördes särskilda målbilds-workshops för samtliga 37 aktörer på inriktande och samordnande nivå. Deltagarna bidrog aktivt med synpunkter, behov och framtidsvisioner. Det har skett en omfattande utveckling under de fyra år som det gemensamma arbetet har bedrivits. Några av de värden som lyftes om det gemensamma arbetet vi har idag inom SSR:
Nätverket
Samlad lägesbild
Samordnad kommunikation
Gemensamma arbetssätt
Möjlighet till snabb samverkan
Kunskap om varandras verksamheter
Den omvärldsbevakning som görs
Det gemensamma arbetet innebär ettstöd in i egen organisation.

Deltagarna gav också sin syn på hur de ser på SSR:s arbete om fyra år. Några exempel:
”Liknande som nu, men bättre, mer förberedda och snabbare”
”Utvecklat arbetssätt – fler händelser att samverka kring och enad syn om vinsten i att samverka”
”Tydligare ansvarsområden mellan aktörer”
”Bättre samverkan med närliggande regioner och län”
”Tydligare kravställan om lägsta nivå (teknik och risk och sårbarhet etc)”
” Tydlighet kring hur arbetet inom SSR är anpassat till planeringen av totalförsvaret,”

Ett första samlat utkast för ny målbild 2019-2022 har nu tagits fram, med övergripande målsättningar och ett antal specifika målområden. Dokumentet bygger på de medskick som aktörerna har gjort under genomförda målbildsworkshops. För respektive målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med en beskrivning om hur parterna ska arbeta mot uppsatta mål under året, samt aktiviteter för respektive målområde.

Målbildsdokumentet diskuterades under utökad regional samordningsgrupp på Forum för samhällsskydd och beredskap 25 oktober och kommer att diskuteras på Regionala chefsgruppens möte den 8 november. Utkastet har också skickats ut till alla aktörers representanter på samordnande och inriktande nivå för återkoppling/synpunkter. Den 14 november kommer målbildsdokumentet att presenteras vid Regionala rådet för en första inriktning.