Försvunnen flicka och ficktjuvar i Flemingsberg

Vi är inne på tredje veckan i samverkansförsöket i projektet Vardagssamverkan – där länets trafikaktörer sitter sida vid sida på Trafik Stockholm för att utveckla och effektivisera samverkan i det dagliga arbetet. Även om ingen större händelse inträffat i trafiken under försöket finns flera exempel på nära samarbete mellan aktörerna.

Varje dag startar arbetspasset med att samtliga aktörer samlas för att ta fram en aktuell lägesbild över trafikläget. Vid dagens slut summeras vad som skett, exempelvis vilka händelser som inträffat, hur samverkan fungerar och vilka vinster man ser med att arbeta sida vid sida.

Betydelsefullt att snabbt kunna dela information

– Trafikmässigt har det varit ganska lugnt hittills i försöket men vi har sett goda exempel på aktiv informationsdelning mellan aktörerna vid händelser som uppstått. Exempelvis försvann en flicka på åtta år när hon var skolutflykt. Genom att sitta tillsammans spreds en information snabbt mellan aktörerna om en efterlysning. När flickan återfanns på en buss skedde en effektiv koordinering mellan Keolis och Trygghetscentralen. Den nära samverkan gjorde att ärendet kunde hanteras snabbare än normalt och polis och ordningsvakter kunde möta upp flickan på lämpligt plats, berättar Joakim Barkman, projektledare på Trafikverket.

Det finns flera exempel. Bland annat inträffade ett växelfel som påverkade pendeltågstrafiken där Trafikverkets regionala operativa ledning, Stockholmståg och Trygghetscentralen delade information om händelsen och skapade en god beredskap att agera. En förmodad bussbrand vid Gullmarsplan bidrog till en nära samverkan mellan Trafik Stockholm, Keolis, MTR och Trygghetscentralen.  Och polisen kunde gripa ficktjuvar på Flemingsbergs station efter att Trafikverkets operativa ledning och Trygghetscentralen snabbt kunde dela information med varandra som bidrog till flera ögon ute på fältet.

Försöket pågår under tre veckor, från den 27 januari till den 14 februari, och resultatet kommer att presenteras i en projektrapport våren 2014.

Du kan läsa mer om projektet i nyheten Trafikaktörer utvecklar samverkan i vardagen genom praktiska försök

Några reflektioner från deltagarna i projektet

Johan Jansson, skiftledare, Kund- och trafikservice Keolis
– Att sitta bredvid operatören på Trafik Stockholm är ovärderligt i min roll på Keolis. Den direkta kommunikationen och möjligheten att ta del av lägesbilder ger bra underlag för att fatta beslut och göra utrop till busschaufförerna.

Anette Fällman, regional operativ ledare i Trafikledningsområde Öst/Stockholm
– Det är en positiv stämning och det finns en stor vilja att dela information när något händer. Vid lugnare stunder delar vi kunskap och erfarenheter med varandra, exempelvis hur vi använder olika verktyg för att dela information och lägesbilder mellan oss.

Per Broström, produktionsledare på Trafik Stockholm
– Den direkta kontakten med övriga aktörer gör att vi kan bli mer effektiva i trafikinformationen. Ett tydligt exempelvis är att Trafik Stockholm snabbt kan få lägesinformation från Keolis busschaufförer via deras trafikledare.

Jenny Rosenström, trafikinformatör på Stockholmståg
– Jag upplever fördelar med att sitta nära den regionala operativa ledaren på Trafikverket, exempelvis snabbare informationsdelning.