Gemensam målbild 2019-2022 för antagande

"Gemensam målbild för 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen" är nu ute för formellt antagande. Den nya målbilden för det aktörsgemensamma arbetet har tagits fram av aktörerna i en gemensam process under 2018. Tack för medverkan och engagemang i arbetet kring hur vi ska möta behov och utmaningar de närmaste åren (dok. finns som pdf i högerspalten).

Huvuddragen i målbildsdokumentet har föredragits vid Regionala rådet 14 november och har godkänts av representanterna i Regionala chefsgruppen inför att dokumentet nu har skickats ut till samtliga aktörer för enskilt antagande. Redan nu arbetar vi utifrån målbildens övergripande riktning.

Målformuleringarna 2019-2022 har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten och workshops på både samordnande och inriktande nivå. Målen har också tagit utgångspunkt i erfarenheter och utvärderingar av händelser och övningar. Det slutliga målbilddokumentet utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor, eller specifikt utveckla nuvarande förmågor under de kommande fyra åren. Utöver aktiviteter som är kopplade till målområdena sker också ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.

Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överens-kommelser utgör målformuleringarna en övergripande styrning av det gemensamma arbetet under perioden 2019-2022. De dokument som utgör grund för arbetet är:
• Avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region
• Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan
• Modellbeskrivning, bilaga till överenskommelse, (uppdat. dec -18)
• Gemensamma förmågor, (uppdat. dec -18)

Årlig verksamhetsplanering
För målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med beskrivning om hur parterna ska arbeta mot uppsatta mål under året och vilka aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Verksamhets-planen antas av regionala chefsgruppen och presenteras vid regionala rådet varje verksamhetsår.

Den 1 januari 2019 har det gått fyra år av verksamhet sedan Samverkan Stockholmsregionen togs i löpande drift. Stor utveckling av samhällets samlade förmåga till hantering av samhällsstörningar har skett under den relativt korta tid regionens aktörer tillsammans har bedrivit strukturerat arbete inom Samverkan Stockholmsregionen. Vi ser fram emot att gemensamt fortsätta denna utvecklingsresa med avstamp i den nya gemensamma målbilden för de kommande fyra åren.