Informationspåverkan i vardag och kris, seminarium 30 mars

I dessa dagar är det mer aktuellt än någonsin att diskutera och lära om informationspåverkan, "alternativa" fakta och "fake news"

Inom ramen för de kunskapshöjande aktiviteter som ingår i den regionala övningen Styrbjörn erbjuder aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen den 30 mars möjlighet till deltagande i seminariet Informationspåverkan i vardag och kris.

Med hjälp av djupt kunniga föreläsare med olika infallsvinklar och hög interaktivitet med auditoriet avser vi att belysa ämnesområdet ur flera perspektiv. Målet är att genom en ökad kunskap och medvetenhet höja förmågan att enskilt och i samverkan förhålla sig till och känna igen tecken på informationspåverkan för vidare agerande.

Seminariet vänder sig till en bred målgrupp (kommunikatörer, handläggare, säkerhetsfunktioner, chefer) av anställda inom regionens aktörer och företrädare för myndigheter aktörer inom svenska krisberedskapssystemet, seminariet är avgiftsfritt.

Anmälningstiden har passerat

Varmt välkomna!
 

Ola Slettenmark
Samordningschef, Samverkan Stockhomsregionen