På gång i höst i Samverkan Stockholmsregionen

Arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen har startat upp för terminen med aktiviteter i samordningsforum och temaområden. Under hösten ligger fokus på att ta fram en ny målbild och inriktning för vårt gemensamma arbete för 2019-2022. Här hittar du datum för inplanerade möten, aktiviteten och utbildningar.

 

Ny målbild
Arbetet i Samverkan Stockholmsregionen styrs av målbilder som Regionala rådet antar vart fjärde år. 2019-2022 är det ny mandatperiod, vilket innebär att en ny målbild och inriktning för det gemensamma arbetet ska tas fram. De övergripande dokumenten som finns för arbetet i SSR, avsiktsförklaringen och överenskommelsen, har av regionala chefsgruppen bedömts fortfarande hålla i stort, däremot behöver de gemensamma behoven under den kommande perioden beskrivas, prioriteras och beslutas. Inom detta är även ambitionsnivå och resurser en viktig del.
Höstens aktiviteter kommer att domineras av arbetet med att ta fram och förankra av den nya målbilden, där alla aktörer på alla nivåer kommer att involveras i arbetet. Som grund för arbetet genomförs workshops om målbild och vad vi ska sikta mot – den 14 september med representanter för alla aktörer på samordnande nivå och den 25 september med regionala chefsgruppen. Den slutliga målbilden presenteras för Regionala rådet 14 november. Respektive aktör svarar för den interna förankringen i egen organisation. Återkoppling från det gemensamma arbetet kommer att ske i ordinarie forum och nyhetsbrev

Totalförsvarsplanering
Arbetet med totalförsvarsplanering/civilt försvar kommer att fortsätta under hösten. Totalförsvarsförmågan kommer att vara en stor del i den gemensamma målbildsdiskussionen och kommer också att vara en programpunkt vid Forum för samhällsskydd och beredskap 25-26 oktober. Länsstyrelsen är ansvarig för att driva dessa frågor men gör det inom de etablerade forumen i SSR. Diskussionen om vilka delar som bedöms bör drivas inom det gemensamma arbetet i SSR kommer att klargöras i samband med målbildsarbetet.

Erfarenhetsrapport klar för övning Markus 
Erfarenheterna från övning Markus, som präglade vårens arbete, har i flera omgångar följts upp och diskuterats inom SSR:s samverkansforum på olika nivåer. Som underlag till uppföljning finns: observationer under övningsdagen, den gemensamma uppföljning som genomfördes dagen efter övningen (26 april), insamlat observatörsmaterial, skriftligt material från övade aktörer, de självskattningar av förmågor som aktörerna har gjort samt grundläggande strategier och förhållningssätt för arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. Den sammanfattande utvärderingsrapporten delades i början av sommaren ut till aktörerna inom regional samordningsgrupp och regional chefsgrupp för synpunkter och är nu färdigställd. Rapporten lyder under OSL 18:13 och kan efter kontakt hämtas fysiskt på Länsstyrelsen.

Övergripande åtgärder som kommer att tas in i det fortsatta utvecklingsarbetet
Gemensamma rutiner - förankra rutiner och förhållningssätt för alla delförmågor.
Utbildning - bredda och fördjupa introduktion i regional samverkan för inriktande nivå samt fortsatt utbildning i metod för samverkansstab
Rakel - vidareutveckla Rakel som redundant reservsystem - beredskap och alertering
Lägesbild - reservrutin för WIS för spridning av lägesbild och se över manuella rutiner för att snabbare produktion av lägesbilder
Samverkanstab - förankra arbetssätt och vidareutveckla former för bemanning, öva samverkansstab vid kända händelser två gånger per termin
Gemensamma regionala inriktningar - bredda, förankra och utveckla regionala inriktningar
Kommunikationssamordning – förbered samordnade budskap inom fler områden. Rutin för alertering av kommunikatörer. Förutsättningar för kommunikation/ kommunikationssamordning som funktion och inte person.

Utbildningar
Fokus för höstens aktiviteter kommer framförallt att vara framtagandet av ny målbild och inriktning. Men förmågehöjande utbildningar kommer i viss utsträckning att genomföras även under hösten, bland annat Introduktion i regional samverkan för inriktande och samordnande nivå, samt utbildningar i WIS (se kalendarium). Under terminen är målsättningen att också träna metod och rutiner för regional samverkansstab vid två tillfällen, utifrån i förväg kända händelser.

Arbete i temaområden och projekt
Arbetet inom säkerhetsskydd fortsätter under hösten och följer den beslutade handlingsplanen. Nästa steg i arbetet handlar om att skapa förutsättningar för säker informationsdelning.
Projekt Gemensam samverkansetablering kommer att slutrapporteras under hösten och förslag till beslut kring gemensamma krisledningsytor skrivas fram.

Kalendarium
(finns även i kalender över gemensamma aktiviteter)
29 aug - Uppstart Regional samordningsgrupp och kommunikatörsnätverk
30 aug - Verkställande forum
7 sep - Uppstart Regional chefsgrupp
11 sep - Uppstart nya verkställande forum ledningscentraler
14 sep - Workshop målbild - Regional samordningsgrupp (utökad)
25 sep - Workshop målbild – Regionalt inriktande forum                   
1-4 okt - Regional samverkanskurs, RSK (Utö)
9 okt - Kommunikatörsnätverksmöte
25-26 okt - Forum Samhällsskydd och beredskap
8 nov - Regional chefsgrupp
14 nov - Regionalt råd - ny målbild beslutas
14 nov - WIS-utbildning, 13-15
16 nov - Introduktion Regional samverkan (samordnande nivå)
19 nov - WIS-utbildning, 9-11
20 nov - Temadag kriskommunikation (kommunikatörsnätverken)
21 nov - RSK-kurs verkställande nivå
21 nov - RSK-kurs verkställande nivå
29 nov - Regional samordningsgrupp
5 dec - Introduktion regional samordning, inriktande nivå, fm
11 dec - Regional chefsgrupp
12 dec - Introduktion regional samordning, inriktande nivå, fm