Samverkan Stockholmsregionen i media

Med anledning av senaste tidens terrordåd i Europa lyfts Samverkan Stockholmsregionens arbete fram i media. I Svenska Dagbladet berättar Ola Slettenmark, samordningschef, om aktörernas gemensamma arbete inom området trygghet, säkerhet och hantering av samhällsstörningar.

SvD berättar idag om den gemensamma regionala inriktning som samtliga aktörer i Samverkan Stockholmsregionen varit med och tagit fram, och som fastställdes den 17 februari. Deltagande aktörer har oerhört viktiga men vitt skilda roller och uppgifter i en allvarlig händelse; men delar också ett övergripande samhällsansvar. Det är mot bakgrund av detta – att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla utmaningar som dagens komplexa samhälle skapar – som aktörerna tillsammans 2011 började utveckla det som idag är Samverkan Stockholmsregionen. Målbilden är ge viktiga samhällsaktörer förutsättningar att arbeta koordinerat i både vardag och krissituationer utifrån ett samlat samhällsperspektiv, oberoende av orsak och om det är en planerad eller plötsligen uppkommen händelse.

Gemensam regional inriktning
Syftet vid regional samverkan är att kunna samordna samhällets agerande utifrån en samlad lägesbild och en gemensam analys. För att uppnå detta behöver samhällsaktörerna utgå från en gemensam målbild och en strategi för att nå den. Inom Samverkan Stockholmsregionen kallas det för en "gemensam regional inriktning" och utgör en ram och en vägledning för det som ska samordnas.

I korthet innebär detta att utifrån en gemensam analys av en händelse aktiveras en arbetsgrupp med representanter från berörda organisationer. Gruppen analyserar händelsen yttreligare och tar fram förslag till en gemensam regional inriktning för aktörernas arbete. Inriktningen kan innehålla både gemensam målbild, prioriteringar, avgränsnigar och konkreta åtgärder. Detta ger aktörerna en gemensam och mer heltäckande bild av händelsen utifrån ett samhällsperspektiv och ger en värdefull vägledning för deras eget arbete och en vetskap om att arbetet är koordinerat med alla inblandade. Arbetsgrupper kan aktiveras både i förebyggande och hanterande syfte. Metoden har prövats löpande under utvecklingstiden och bedömts som enkel och ändamålsenlig.

Gemensam regional inriktnig vid attentat och tidskritiska situationer
Mot bakgrund av terrordåden i Europa aktiverades en arbetsgrupp som nu alltså tagit fram en inriktning för att öka förmågan till att koordinera och samordna aktörernas arbete vid attentat och tidskritiska situationer i regionen. Arbetsgruppen har sammanställt en gemensam lägesbild med tillgängliga fakta, gemensamma avgörande antaganden (såsom att fler terrorattentat kan ske i Stockholmsregionen), och en gemensam regional inriktning bl.a. innehållande fyra prioriterade, konkreta åtgärder.

Den gemensamma regionala inriktningen är att på kort sikt stärka aktörernas förmåga att kunna genomföra en effektiv och koordinerad samhällsinsats i händelse av ett attentat. Detta ska på lång sikt ytterligare förstärkas bland annat genom nya gemensamma övningar och utbildningar. Inriktningen innefattar också att allmänheten ska ha tilltro till att aktörerna tillsammans kan möta terrorattentat före, under och efter en händelse. De fyra konkreta åtgärder som berörda aktörer tagit på sig att genomföra för att kortsiktigt vara bättre förberedda för tidskritiska händelser i allmänhet och möjliga terrorattentat i synnerhet är:

  1. Säkerställa rutin för att kunna bemanna och starta upp ett befintligt gemensamt operatörskluster, där representanter från polis, räddningstjänst, SOS Alarm och Trafik Stockholm ska arbeta tillsammans för att effektivisera arbetet med operativ lägesbild och insatssamordning.
  2. Utse personer (s.k. "regionala samverkanskoordinatorer") från deltagande aktörer som vid en eventuell händelse har till uppgift att leda arbetet med att samordna aktörernas agerande.
  3. Tillse att aktörernas egna planer innefattar personella resurser som gör det möjligt att parallellt med det egna hanterandet av en händelse också hantera det samverkansbehov som händelsen kräver för att säkerställa en samlad samhällsinsats.
  4. Tillse att det finns företrädare på övergripande/inriktande nivå i respektive organisation som är tillgängliga för samverkan inför eller vid en eventuellt händelse.

Den gemensamma regionala inriktningen antogs av Regionala chefsgruppen den 17 februari. I gruppen, som leds av landshövdingens ställföreträdare, ingår bland andra kommunchefsrepresentanter, landstingets chefläkare, Polis och räddningschefer, SOS Alarms operativa chef m.fl..

Pågående förebyggande arbete
Det nu uppmärksammade arbetet har behandlat åtgärder för att på kort tid ytterligare stärka den gemensamma hanterande förmågan. Det viktigt att i detta sammanhang påtala att det pågår ett parallellt arbete med att stödja samordningen kring aktörernas arbete att förebygga våldsbejakande extremism; ett arbete som även Nationella Samordnaren mot Våldsbejakande extremism är involverad i.