Samverkan Stockholmsregionen övar tillsammans i april

25 april kommer aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen att genomföra en regional samverkansövning - övning Markus. Syftet med övningen är att öva och utveckla de gemensamma förmågor som Samverkan Stockholmsregionen har satt upp som mål för att skapa en trygg, säker och störningsfri region.

Förra året planerade aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen att genomföra en regional samverkansövning i maj för att öva förmågan att gemensamt hantera ett attentat och tidskritisk händelse. Men innan övningen hann genomföras inträffade attacken vid Drottninggatan 7 april och det beslutades att ställa in den planerade övningen. Övningen blev verklighet, och de inplanerade övningsaktiviterrna ersattes istället med seminararier där regionens samtliga aktörer på alla nivåer deltog i erfarnhetsåterföring och lärande från händelsen.Beslut fattades också om att den inplanerade övningen istället skulle genomföras under 2018.

Den 25 april är det dags! Då genomförs den regionala samverkansövningen Markus som syftar till att öva och utvecka de förmågot som svarar mot den temensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen. Den övergripande inriktningen för övningen följer den inriktning som reigonala rådet slog fast redan 2017: "terrorattentat/tidskritisk händelse". Denna typ av händelse ställer krav på att regionen har förmåga att agera samtidigt i beslutade samverkansnivåer. Övning Markus kommer också att involvera de erfarenheter och lärdomar som gjordes vid den faktiska hanteringen vid attentatet på Drottninggatan i april förra året.

Övningsmål: Att kunna agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå, samt att tillämpa framtagna gemensamma regionala inriktningar. Övningen ska utveckla Stockholmsregionens förmåga att effektivt förebygga och hantera störningar inom regionen.

Regionala grundförmågor som kommer att övas:
Aktivera aktörsgemensamt arbete
Informationsdela och skapa samlad llägesbild
Samordna aktörsgemensamt agerande
Inrikta aktörsgemensamt agerande
Samordna och inrikta kommuniaktion

Övning Markus består av fyra delar:
Självskattning som underlag till bedömning av förmåga i regionen samt, uppföljning och utvärdering
Kunskaps- och förmågehöjande insatser som säkerställer relevant kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete
En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning, som testar samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden
Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.

Vem ska övas?
Funktioner och personer som skulle aktiveras i en händelse av ett större attentat.
Fokus ligger på ledningsnivån och på personer med uppdrag att samverka på olika nivåer.

Förberedande aktiviteter
Liksom förra året kommer det att inför övning Markus planeras in aktiviteter och utbildningar för att höja vår gemensamma förmåga. Aktiviteterna utgår från de förbättringsbehov som vi tillsammans identifierade i samband med uppföljningen av den gemensamma hanteringen av attentatet 7 april. Aktörerna kommer också att ombes göra en mindre/reviderad självskattning av sin förmåga.

Planeringskonferenser
Inför övningen kommer tre planeringskonferenser att gneomföras med deltagande av regionens alla 37 aktörer: 25 januari, 16 mars och 18 april.

Utbildningsområden/utbildningar som erbjuds:
Introduktion i regional samverkan - inriktande nivå
Introduktion i regional samverkan - samordnande nivå
Säkerhetsskyddsutbildning för säkerhetsskyddschefer
Utbildning i samverkanstab - tillämpning och roller
Utbildning i WIS (grund- och fördjupningsutbildning)
Grundutbildning i Rakel

Förövningar
Det kommer att genomföras förövningar vid ett par tillfällen under övningsperioden. dessa kommer att ske i form av att inspel och underlag skickas ut i februari-mars, som diskuteras och besvaras av varje organisation inom Samverkan Stockholmsregionen. SOm en del i de konkreta förberedelserna kommer en enkät gå ut, där organisationerna ombeds att svara på frågor om kontaktuppgifter och självskattning av förmågor inom ett antal områden.

Inspel och simuleringsövning
Februari och mars –  utskick av kunskaps- och frågematerial
9 april - scenarioinspel
10 april - inriktande forum med anledning av inspelet
25 april - simuleringsövning
26 april – uppföljning och utvärdering

Förväntan på deltagande aktörer:
Utser en kontaktperson för övningsplanering och en lokal övningsledare
Deltar i erbjudna utbildningar och aktiviteter för egen personal
Arberar med förmågehöjande åtgärder (förövningar) och genomför självskattning av egen förmåga

Informtionen om övning Markus kommer att uppdateras kontinuerligt,  på hemsidan och vid nätverksmöten och forum.
Alla 37 aktörer i Samverkan Stockholmsregionen har ombetts att utse en kontaktperosn för övningen, som har till uppgift att sprida information inom sin egen organisation.

För frågor om övningen: maila markus@samverkanstockholmsregionen.se