Totalförsvarsplanering i fokus vid Regionala rådet 5 mars

Vid regionala rådets möte den 5 mars var totalförsvarsplaneringen i fokus. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde mötet med att poängtera att det råder ett visst försämrat omvärldsläge som medför att det vilar ett ansvar på regionens aktörer att ha tillräcklig beredskap för att hantera olika situationer.

Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow presenterade beredningens delbetänkande ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021 – 2025” som överlämnades till regeringen före jul 2017. Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen berörs på olika sätt av en återupptagen totalförsvarsplanering och förväntas nu påbörja detta arbete. Landshövdingen poängterade att totalförsvarsplaneringen är en tydlig ledningsfråga som genomsyrar alla delar av våra verksamheter. Försvarsmaktens perspektiv på planeringen presenterades av Thomas Karlsson, chef för Militärregion Mitt, och Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm, redogjorde för den regionala planeringen av det civila försvaret.

Vid mötet presenterades också polisens särskilda satsning mot grova våldsbrott i regionen och de positiva resultat satsningen hittills har lett till, av Ulf Johansson, regionpolischef, och Erik Widstrand, chef för operativa enheten, Polisregion Stockholm.

Ola Slettenmark, samordningschef i Samverkan Stockholmsregionen, gav en statusuppdatering kring inriktning och gemensannaaktiviteter för våren, där fokus ligger på förberedelser och genomförande av samverkansövningen Markus (25 april).

Se minnesanteckningar från Regionala rådet 5 mars (pdf i högerspalten)