Organisation

Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av ett 40-tal aktörer. i regionen. Chefer och medarbetare på flera nivåer i varje organisation är engagerade. Arbetet omfattar planering, förberedande åtgärder, analys, utveckling, beslut, genomförande och uppföljning. Arbetet följer en beslutad modell för regional samverkan. Här kan du läsa hur arbetet bedrivs och organiseras för att nå satta mål.

Projekt Samverkans organisation


Regionala chefsgruppen
Regionala chefsgruppen beslutar om budget och fastställer inriktning för det gemensamma arbetet. De säkrar också resurser för bemanning av samordningskansli och andra uppdrag. Regionala chefsgruppen består av medlemmar på övergripande ledningsnivå i varje organisation. Ordförande är länsöverdirektören på Länsstyrelsen Stockholm.

Regional samordningsgrupp
Regionala samordningsgruppen arbetar med att samordna behoven av uppföljning, analys och förslag till inriktningsbeslut inom områden som ses som gemensamma. Utifrån detta föreslås aktiviteter och åtgärder i gemensamma utskott/arbetsgrupper. Medlemmarna i samordningsgruppen har det övergripande ansvaret i den egna organisationen för att genomföra beslutade förbättringsåtgärder.

Samordningskansli
Samordningskansliet, som leds av en samordningschef, har ett övergripande ansvar att driva och leda det gemensamma arbete för att nå satta mål. Samordningschefen rapporterar till Regionala chefsgruppen och leder arbetet i regionala samordningsgruppen. Inom samordningskansliet finns ett antal gemensamma resurser som lånas in från aktörerna över tid. Ambitionen är att alltid ha samtidig kompetens från aktörskategorierna "Kommun", "Trafik" och "Blåljus". Dessa resurser leder och samordnar arbetet i utskott/arbetsgrupper.

Gemensamma resurser
Inom samordningskansliet administreras också funktionen Regional samverkanskoordinator i beredskap (RSIB) en pool av resurser från aktörerna som har beredskap att vid behov leda, driva och kvalitetssäkra det aktörsgemensamma arbetet i aktiverat läge. Som en del i uppdraget ingår även att under beredskapen leda de stående samverkanskonferenser som genomförs varje vecka. Den regionala samverkanskoordinatorn jobbar nära Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Beslut har också tagits om att inrätta en funktion för samordning av kommunikation: Regoinal kommunikationskoordinator (RKK) för att säkerställa att kommunikationen alltid kan samordnas för att få effekt och stöd för den gemensamma hanteringen.