Foto: MSB
Temaöversikt

Omvärldsbevakning och informationsdelning

En aktiv omvärldsbevakning och informationsdelning gör att aktörerna kan upptäcka händelser tidigt och initiera en samverkan. Gemensamma forum, arbetssätt och verktyg stärker aktörernas förmåga att fatta beslut och agera utifrån samlade lägesbilder.

Thomas Sjödin, Länsstyrelsen|
Vi har skapat ett gemensamt forum och arbetssätt för aktörerna i Stockholmsregionen att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och informationsdelning på operativ och strategisk nivå. Thomas Sjödin, Länsstyrelsen

Varje vecka deltar representanter från länets kommuner och flera myndigheter i en samverkanskonferens som Länsstyrelsen arrangerar. Det är ett forum som aktörerna använder för att dela information på ett strukturerat sätt och ta fram bra beslutsunderlag för en effektiv samverkan. Forumet används även för att utvärdera gemensamma insatser.

Det övergripande målet är att:

  • öka förståelsen för varandras roller och ansvar
  • skapa gemensamt synsätt på omvärldsbevakning och informationsdelning för att identifiera och följa händelser som kan påverka den egna eller andras verksamhet
  • utveckla former för en effektiv samverkan

Resultat

  • Ökad samsyn på omvärldsbevakning och informationsdelning
  • Gemensamma former för samverkan, till exempel mötesstruktur och forum
  • Gemensamma arbetssätt och metoder, till exempel mallar för att kunna dela information enhetligt