Temaöversikt

Övning Havsörn 2019

I oktober 2019 anordnar Uppsala län kärnkraftsövningen Havsörn och chefsgruppen i Samverkan Stockholmsregionen har gemensamt beslutat att länets aktörer ska delta. Övning Havsörn lyfts fram, dels som ett viktigt förberedande moment inför Totalförsvarsövningen​ 2020, dels som en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden 2019-2022.

Övning Havsörn 2019 är upplagd som en bred simuleringsövning. Den innehåller moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar, desinformation och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. De olika övningsmomenten kommer att belysa möjliga utmaningar för samhällets krisberedskapsförmåga och kommer ställa krav på regionens förmåga att agera koordinerat i beslutade samverkansnivåer. Scenariot ska ge förutsättningar att öva, pröva och utveckla förmågeområden inom statlig räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.

Huvudövningen genomförs den 23-24 oktober och kommer att pågå under 36 timmar, vilket ger möjligheter för respektive aktör att pröva sin förmåga till uthållighet. Övningen ska stärka förmågan att: 

• Aktivera och agera med stöd av regionala grundförmågor i en situation med omfattande samhällsstörningar med oklara grundorsaker.
• Kunna agera stödjande och hanterande i en kärnteknisk händelse där bland annat Länsstyrelsen får ett utökat ansvar och mandat och som påverkar Stockholmsregionen.
• Agera med uthållighet när omfattningen i tid och rum inte är känd.
• Agera på osäkra förutsättningar och svårtolkade situationer när grundorsaken till händelsen inte är känd.
• Kunna dela sekretessbelagd och hemlig information mellan aktörerna.
• Kunna kommunicera samordnat i ett osäkert läge.
• Kunna öva och agera effektivt under TFÖ 2020.

Övningens olika delar 
• Kunskaps- och förmågehöjande insatser som säkerställer relevant kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete.
• En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning, som testar samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden.
• Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.  

Vilka ska övas? 
Funktioner/personer som skulle aktiveras i händelse av omfattande samhällsstörningar (FOI typfall 5) och vid ett större antagonistiskt hot och/eller attentat. Fokus ligger på ledningsnivån och på personer med samverkansuppdrag på olika nivåer. Ur det gemensamma perspektivet kommer övningen att behöva representation från samordnande nivå, kommunikation samt inriktande nivå. Utöver detta sätter varje organisation sin egen ambitionsnivå. Ett ambitionsdokument har skickats ut till samtliga aktörer med möjlighet att ge önskemål om inspel och andra synpunkter.

Förberedande aktiviteter
Inför övning Havsörn 2019 kommer kunskapshöjande aktiviteter genomföras med syfte att höja vår gemensamma förmåga. Aktiviteterna utgår från de förbättringsbehov som vi tillsammans identifierade i samband med uppföljningen efter övning Markus. Bland annat genomförs grundutbildningar i regional samverkan, WIS och Rakel, samt ett kunskapsseminarium den 26 september (se Förberedande utbildningsområden).

Gemensamma planeringskonferenser
Inför övningen genomförs planeringskonferenser med deltagande från alla aktörer. Ett uppstartsmöte hölls under Forumdagarna 28-29 mars och planeringskonferens 2 genomfördes 24 maj. Kommande datum är 28 augusti och 9 oktober.

Förberedande utbildningsområden
Introduktion regional samverkan (samordnande nivå) 2 sep kl 9.00-15.00
Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 11 sep kl 13.30-16.00
Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 17 sep kl 9.00-11.30
Kunskapshöjande seminarium (gråzon, kärnteknisk olycka) 26 sep (del av Forumdagar)
Grundutbildning Rakel, 17 sep kl 13.00-15.30
Grundutbildning WIS, 18 sep kl 9.00-11.00
Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 10 okt kl 13.30-16.00

Förövningar
Det kommer att genomföras förövningar vid ett par tillfällen under övningsperioden. Dessa kommer att ske i form av utskick av inspel/underlag, som diskuteras och besvaras av varje organisation.

Förväntan på deltagande aktörer
• Varje aktör deltar i övningsplanering med utsedd person
• Deltagande i erbjudna utbildningar och aktiviteter för egen personal
• Arbeta med förmågehöjande åtgärder

Frågor om övningen kan ställas via mail: havsorn@samverkanstockholmsregionen.se