Temaöversikt

Övning Havsörn 2019

23-24 oktober deltog aktörerna i Stockholms län i övning Havsörn. Fokus för Samverkan Stockholmsregionen var att få tillfälle att öva robusthet, uthållighet, samordnad kommunikation samt säker informationsdelning i ett osäkert läge, men också koordinerade åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen. Nu pågår ett uppföljnings- och utvärderingsarbete för att återföra erfarenheterna till lärande och förslag på åtgärder för fortsatt utveckling av den samlade förmågan i regionen.

 

Övning Havsörn blev om en omfattande övning - totalt deltog 77 aktörer från  centrala myndigheter och organisationer i sex län, sammanlagt över 1600 personer. Inom Samverkan Stockholmsregionen deltog i stort sett samtliga aktörer i övningens olika delar - i kunskaps- och förmågehöjande aktiviteter, i den inledande förövningsfasen och i själva scenarioövningen.

Ola Slettenmark, samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen:
- Vi har arbetat hårt för att utveckla snabbhet att kunna agera tillsammans vid tidskritiska och allvarliga händelser. Det gemensamma deltagandet i övning Havsörn gav möjlighet att stärka förmågan att bedriva inriktning och samordning utifrån ett betydligt längre tidsperspektiv, och en rad andra erfarenheter som att pröva att dela information säkert och att agera, koordinera och kommunicera under störda och osäkra förhållanden.  

Fakta om övningen och förberedelser

I ett av de tre kärnkraftslänen genomförs vartannat år en kärnkraftsövning. Under 2019 var det Uppsala län som stod som arrangör för övning Havsörn.  Som ett led i en återupptagen totalförsvarsplanering och förberedelse för Totalförsvarsövning 2020 fattades ett beslut om årets övning även skulle innehålla inslag av gråzonsproblematik. Chefsgruppen i Samverkan Stockholms Regionen fattade gemensamt beslut att länets aktörer skulle delta i övning Havsörn 2019. Övningen bedömdes vara ett viktigt förberedande moment inför TFÖ 2020, samt en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden 2019–2022.
Länsstyrelsen Uppsala ägde huvdövningen samtidigt som Stockholm valde att forma en regional övning med kopplingar till huvudövningen.

Syftet med övningen och övningsmål
Mot bakgrund av att Samverkan Stockholmsregionen har en antagen målbild över de kommande fyra åren, togs beslutet att modifiera de centrala övningsmålen för att passa de regionala behoven. Med hänsyn till långsiktiga utvecklingsbehov i Stockholms län valdes ett för länet att kraftsamla kring förmågeområdena robusthet, uthållighet, samordnad kommunikation samt säker informationsdelning. Fokus i övningen låg på att kunna analysera, agera och kommunicera vid återkommande störningar och i ett osäkert läge (gråzon), men också på att koordinera åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen.
Alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen deltog deltog med en representant i planeringen av övningen och gavs möjlighet att bidra till och påverka övningsplanering och ambitionsnivå.

Övningsmålen som utformades var:
• Aktörerna ska stärka sin förmåga att agera med stöd av regionala grundförmågor i en situation med omfattande samhällsstörningar med oklara grundorsaker.
• Aktörerna ska kunna kommunicera samordnat i ett osäkert läge och under svåra förhållanden.
• Aktörerna ska kunna agera med uthållighet när omfattningen i tid och rum inte är känd.
• Aktörerna ska kunna agera stödjande och hanterande i en kärnteknisk händelse som påverkar Stockholmsregionen där bland annat Länsstyrelsen för ett utökat ansvar och mandat.
• Aktörernas förmåga att kunna öva och agera effektivt under TFÖ 2020 stärks.
• Aktörerna ska kunna agera med robusthet och med alternativa rutiner.
• Aktörerna ska kunna dela sekretessbelagd och hemlig information mellan aktörerna

Övning Havsörn bestod av flera delar
Kunskaps- och förmågehöjande insatser under hösten 2019 för att höja kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete (se Förberedande aktiviteter och utbildningar).
• En förövningsfas – För att skapa en mer realistisk uppstart av övningen genomfördes en förövningsfas i form av  för att skapa en förhistoria/bild av läget 
- 1-17 oktober - underrättelser i WIS: kraftigt ökad frekvens av samhällsstörningar inom olika sektorer, inom och utanför Stockholmsregionen.
- 18-22 oktober - förberedelser för att kunna aktivera, samordna och inrikta ett aktörsgemensamt arbete inom scenariot ”Oklara skeenden i samhället”. Dagarna innan övningsstart genomfördes samverkansmöten på samordnande och inriktande nivå.
En simuleringsövning 23-24 oktober som testar våra samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden (där deltar Uppsala län Gävleborgs län och nationella aktörer). Simuleringsövningen pågår i 36 timmar, och det är troligt att beslut tas om att aktivera samverkansstab.
• Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.
Underlag/stöd för aktörsgemensam utvärdering kommer att distribueras till lokala övningsledare.
 
Gemensamma övningsplaneringskonferenser
 

Förberedande aktiviteter och utbildningar
Inför övning Havsörn 2019 genomfördes kunskapshöjande aktiviteter för att höja den gemensamma förmågan. Aktiviteterna utgick från de förbättringsbehov som gemensamt identifierades i samband med uppföljningen efter övning Markus 2018. Bland annat genomförs grundutbildning i regional samverkan, WIS och Rakel samt ett kunskapsseminarium om gråzon och kärntekniska händelser. Dessutom distribuerades ett större kunskapsmaterial om regional samverkan, gråzon och kärnteknisk händelse till aktörerna.

Genomförandet av övningen
- Grunden för det gemensamma arbetet i övningen var beslutade överenskomna rutiner och arbetssätt. Gemensamma moment i övningen var bland annat samverkansstab, samverkanskonferenser, kommunikationssamordning, Rakelkonferenser och säker informationsdelning. En mälsättning var att det under övningen skulle finnas tid och möjlighet för planering, genomförande och analys.Som stöd för övningens genomförande fannsett centralt motspel med en regoinal cell för Stockholmsregionen, samt ett generellt mediemotspel