Temaöversikt

Övning Havsörn 2019

23-24 oktober deltar aktörerna i Stockholms län i övning Havsörn - en kärnkraftsövning som också innehåller moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. Fokus för Samverkan Stockholmsregionen är att få tillfälle att öva analys, agerande och kommunikation vid återkommande störningar i ett osäkert läge, men också koordinerade åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen.

 

Totalt kommer 77 aktörer från olika centrala myndigheter och organisationer i sex län, och över 1600 personer att delta i Havsörn 2019.

Ola Slettenmark, samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen:
- Vi har arbetat hårt för att utveckla snabbhet att kunna agera tillsammans vid tidskritiska och allvarliga händelser. Vi behöver nu stärka förmågan att bedriva inriktning och samordning utifrån ett betydligt längre tidsperspektiv, att kunna dela information säkert och kommunicera under störda och osäkra förhållanden.  

Fakta om övningen

Vad är övning Havsörn
I ett av de tre kärnkraftslänen genomförs vartannat år en kärnkraftsövning. Under 2019 är det Uppsala län som har det övergripande ansvaret för övningen som har namnet Havsörn. Chefsgruppen i Samverkan Stockholmsregionen har gemensamt beslutat att länets aktörer ska delta i Övning Havsörn. Den lyfts fram som ett viktigt förberedande tillfälle inför Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ), men också som en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden för Samverkan Stockholmsregionen 2019-2022.

Havsörn 2019 är upplagd som en bred simuleringsövning men innehåller också moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar, desinformation och inslag av antagonistiska handlingar. Övningen genomförs under 36 timmar, vilket ger aktörerna möjlighet att pröva uthållighet och planering av resurser.

Syftet med övningen och övningsmål
Samverkan Stockholmsregionen fokuserar i övningen på att analysera, agera och kommunicera vid återkommande störningar och i ett osäkert läge (gråzon), men också på att koordinera åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen.
Regionala övningsmål
• Att aktörerna ska stärka sin förmåga att agera med stöd av regionala grundförmågor i en situation med omfattande samhällsstörningar med oklara grundorsaker.
• Att aktörerna ska kunna kommunicera samordnat i ett osäkert läge och under svåra förhållanden.
• Att aktörerna ska kunna agera med uthållighet när omfattningen i tid och rum inte är känd.
• Att aktörerna ska kunna agera stödjande och hanterande i en kärnteknisk händelse som påverkar Stockholmsregionen där bland annat Länsstyrelsen för ett utökat ansvar och mandat.
• Att aktörernas förmåga att kunna öva och agera effektivt under TFÖ 2020 stärks.
• Att aktörerna ska kunna agera med robusthet och med alternativa rutiner.
• Att aktörerna ska kunna dela sekretessbelagd och hemlig information mellan aktörerna.

Vilka ska övas?
De som ska övas är funktioner/personer som i verkligheten skulle aktiveras vid omfattande samhällsstörningar och vid ett större antagonistiskt hot eller attentat. Fokus ligger på ledningsnivå och på personer som har samverkansuppdrag på olika nivåer. Ur det gemensamma perspektivet behöver övningen representation från samordnande nivå, kommunikation samt inriktande nivå. Utöver detta sätter varje organisation sin egen ambitionsnivå.

Övning Havsörn består av flera delar
• Kunskaps- och förmågehöjande insatser under hösten för att höja kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete (se Förberedande aktiviteter och utbildningar).
• Förövningsfas – För att kunna skapa en mer realistisk uppstart av övningen genomförs en förövningsfas. Det förväntas inget agerande från aktörerna, underrättelserna är en del i att skapa en förhistoria/bild av läget.
- 1-17 oktober - Ett antal underrättelser publiceras dagligen i WIS, under Samverkan Stockholmsregionens yta, "Övning Havsörn" (kraftigt ökad frekvens av samhällsstörningar inom olika sektorer, inom och utanför Stockholmsregionen).
- 18-22 oktober - förberedelser för att kunna aktivera, samordna och inrikta ett aktörsgemensamt arbete inom scenariot ”Oklara skeenden i samhället”. Dagarna innan övningsstart kommer inbjudan till samverkansmöten på samordnande och inriktande nivå.
• En simuleringsövning 23-24 oktober som testar våra samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden (där deltar Uppsala län Gävleborgs län och nationella aktörer). Simuleringsövningen pågår i 36 timmar, och det är troligt att beslut tas om att aktivera samverkansstab.
• Utvärdering som säkerställer att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.
Underlag/stöd för aktörsgemensam utvärdering kommer att distribueras till lokala övningsledare.
 
Gemensamma övningsplaneringskonferenser
Alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen har utsett en kontaktperson för övning Havsörn. Dessa har deltagit i de planeringskonferenser som genomförts och har getts möjlighet att bidra till och påverka övningsplanering och ambitionsnivå. Uppstartsmöte för Övning Havsörn hölls under Forumdagarna 28-29 mars och planeringskonferenser har därefter genomförts 24 maj, 28 augusti och 9 oktober.

Förberedande aktiviteter och utbildningar
Inför övning Havsörn 2019 har kunskapshöjande aktiviteter genomförts för att höja den gemensamma förmågan. Aktiviteterna utgår från de förbättringsbehov som vi tillsammans identifierade i samband med uppföljningen efter övning Markus 2018. Bland annat genomförs grundutbildning i regional samverkan, WIS och Rakel samt ett kunskapsseminarium 26 september.
Datum
- Introduktion regional samverkan (samordnande nivå) 2 sep kl 9.00-15.00
- Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 11 sep kl 13.30-16.00
- Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 17 sep kl 9.00-11.30
- Kunskapshöjande seminarium 26 sep  - gråzonsproblematik och kärnteknisk händelse (dokumentation och föreläsningar har skickats ut till deltagare och spridits till aktörer).
- Grundutbildning Rakel, 17 sep kl 13.00-15.30
- Grundutbildning WIS, 18 sep kl 9.00-11.00
- Introduktion regional samverkan (samordnande nivå) 8 okt kl 9.00-15.00
- Introduktion regional samverkan (inriktande nivå) 10 okt kl 13.30-16.00
Dessutom har ett kunskapsmaterial om regional samverkan, gråzon och kärnteknisk händelse skickats ut till aktörerna under sommaren

Genomförandet av övningen
- Grunden för det gemensamma arbetet är beslutade överenskomna rutiner och arbetssätt.
- Gemensamma moment i övningen kommer att bland annat att vara samverkansstab, samverkanskonferenser, kommunikationssamordning, Rakelkonferenser och säker informationsdelning.
- Inspel kommer att ske från central, regional och vid behov lokal övningsledning (inspel kommer att ske via telefon, mail, sms, spelade medier och generellt via övningswebben
- Motspel kommer att ske centralt men med en regional cell för Stockholm. Motspelet består även av ett generellt mediemotspel.
- Det ska under övningen finnas tid och möjlighet för planering, genomförande och analys.

Förväntan på deltagande aktörer
• Varje aktör deltar i övningsplanering med utsedd person.
• Deltagande i utbildningar och aktiviteter för egen personal för att höja gemensam förmåga
• Ta del av övningsmål och
• Planera för och förbereda rutiner för säker informationsdelning i egen organisation
• Ta del av och sprid gemensamma rutiner i egen organisation, kontrollera inkallning via "UMS"
• Lämna uppgifter för sambandskatalog för övade funktioner "Inriktade", "Samordnande", samt "Kommunikation"
• Logga in på övningswebb, inloggningsuppgifter har skickats till lokala övningsledare https://ovningswebben.msb.se/sv/havsorn19/
• Kommunicera under övningen, utifrån eget kommunikationsansvar men bidra även till att sprida samordnade budskap.

Frågor om övningen kan ställas via mail: havsorn@samverkanstockholmsregionen.se