Temaöversikt

Regional samverkansövning 2017, Obs inställd

I samband med den fruktansvarärda attacken vid Drottninggatan 7 april beslutades att ställa in den planerade övningen 10 maj och ersätta den med erfarnhetsåterföring och lärande från händelsen. Vi återkommer med uppdaterad text.

I samband med den fruktansvarärda attacken vid Drottninggatan 7 april beslutades att ställa in den planerade övningen 10 maj och ersätta den med erfarnhetsåterföring och lärande från händelsen. Vi återkommer med uppdaterad text.

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen har beslutat att genomföra en regional samverkansövning 10-11 maj 2017. Övningen syftar till att öva och utveckla de förmågor som tillsammans svarar mot den gemensamma målbilden.

För tio år sedan genomfördes den omfattande övningen SAMÖ-07. Utvärderingen av den övningen utgjorde i många delar startskottet för de initiativ som över åren lett fram till arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen.

Den 10-11 maj 2017 har aktörerna valt att åter genomföra en regional samverkansövning. Syftet är att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden. Den övergripande inriktningen för övningen följer den inriktning som Regionala rådet fastslagit avseende "Attentat och tidskritiska händelser". Inriktningen har bl.a. tolkats som förmåga att samtidigt agera i flera samverkansnivåer. 

Inför övningen kommer att stort antal förmågehöjande åtgärder att genomföras. Étt av de första inslagen har varit att låta aktörerna genomföra en självskattning av hur man som organisation svarar mot de gemensamma förmågorna. Utifrån självsjattningen har förmågehöjande aktiviteter vidtagits och övningen kan hållas på en relevant och utmanande nivå.

Övningen har indelats i förövningar och simuleringsövning och utvärdering, se nedan

Gemensam målbild
Aktörerna har beslutat om en gemensam målbild för perioden 2015-2018

"Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer genom att:

-stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
-förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser"

Grundläggande förmågor
Den gemensama målbilden har i det aktiverade läget brutits ned i fem grundförmågor som alla aktörer och gemensamma funktioner behöver besitta för att kunna bidra till och tillgodogöra sig regional inriktning och samordning:

-Aktivera aktörsgemensamt arbete
-Informationsdela och skapa samlad lägesbild
-Samordna aktörsgemensamt agerande
-Inrikta aktörsgemensamt agerande
-Samordna och inrikta kommunikation

Dessa grundförmågor har sedan brutits ned i totalt 45 delförmågor som var för sig formulerar ett önskat slutläge.

Förmågehöjande aktiviteter
Under hösten 2016 och våren 2017 fortsätter de introduktionsutbildningar som syftar till att skapa grundläggande kunskap om arbetssätt och synsätt inom Samverkan Stockholmsregionen. Vidare läggs kraft vid att säkra utbildning avseende RAKEL och WIS, de två tekniska system som utgör grunden för kommunikation.

Utifrån självskattningen kommer ytterligare behov att påvisas och tillhandahållas.

Förövningar
Som en del av av de förmågehöjande aktiviteterna genomförs tre förövningar inom områdena:

  • Säkerhetsskydd
  • Informationspåverkan
  • Höjd terrorhotnivå

Varje förövning innehåller informations- och kunskapsmaterial samt scenarioinspel med frågor för diskussion och redovisning.

Simuleringsövning 10 maj
Den 10 maj genomförs en simuleringsövning med inriktning attentat och tidskritisk händelse. Simuleringsövningen inkluderar samtliga 37 organisationer inom Samverkan Stockholmsregionen och fokuserar på samverkan inom och mellan Regionalt inriktande och Regionalt samordnande nivå.

Läs gärna mer i presentation (pdf i högerspalten).