Temaöversikt

Regional samverkansövning 2018

25 april genomförde aktörerna Samverkan Stockholmsregionen en regional samverkansövning - övning Markus. Syftet med övningen var att öva och utveckla de gemensamma förmågor som Samverkan Stockholmsregionen har satt upp som mål för att skapa en trygg, säker och störningsfri region. Inriktningen för övningen var "attentat/tidskritisk händelse" och var en uppfföljning av den planerade övningen Styrbjörn som ställdes in på grund av attentatet på Drottninggatan 7 april 2017.

Övning Markus syftade till att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen. Ola Slettenmark, samordningschef

2017 planerade aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen att genomföra en regional samverkansövning i maj för att öva förmågan att gemensamt hantera ett attentat och tidskritisk händelse. Men innan övningen hann genomföras inträffade attacken vid Drottninggatan 7 april och det beslutades att ställa in den planerade övning Styrbjörn. Övningen blev verklighet, och de inplanerade övningsaktiviterrna ersattes istället med seminararier där regionens samtliga aktörer på alla nivåer deltog i erfarnhetsåterföring och lärande från händelsen. Beslut fattades också om att den inplanerade övningen istället skulle genomföras under 2018.

Den 25 april genomfördes övning Markus som syftade till att öva och utveckla de förmågor som svarar mot den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen. Den övergripande inriktningen för övningen följde den inriktning som Regionala rådet slog fast redan 2017: "terrorattentat/ tidskritisk händelse". Denna typ av händelse ställer krav på att regionen kan agera samtidigt i de beslutade samverkansnivåerna. Övningen involverade även de erfarenheter och lärdomar som gjordes vid den faktiska hanteringen vid attentatet på Drottninggatan. 

Övningsmål för övning Markus: Att aktörerna kan agera koordinerat inom och mellan inriktande och samordnande nivå, samt tillämpa gemensamma regionala inriktningar. Övningen ska utveckla Stockholmsregionens förmåga att effektivt förebygga och hantera störningar inom regionen.

Regionala grundförmågor som övades:
Aktivera aktörsgemensamt arbete
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt agerande
Inrikta aktörsgemensamt agerande
Samordna och inrikta kommunikation

Övning Markus bestod av fyra delar:
Självskattning som underlag till bedömning av förmåga i regionen samt, uppföljning och utvärdering
Kunskaps- och förmågehöjande insatser som säkerställer relevant kunskaps- och färdighetsnivå för regionens samlade krisberedskapsarbete
En utvecklande simuleringsövning med tillhörande förövning, som testar samverkansförmågor och identifierar utvecklingsområden
Utvärdering för att säkerställa att övningsmålen har uppnåtts och pekar ut riktningen framåt.

Vilka övades?
Funktioner/personer som skulle aktiveras i händelse av ett större attentat
Fokus på ledningsnivån och personer med uppdrag i förhållande till samverkan på olika nivåer

Förberedande aktiviteter och planering
Inför övning Markus genomfördes en rad aktiviteter och utbildningar för att höja den gemensamma förmågan. Aktiviteterna utgick från de förbättringsbehov som identifierades  i samband med uppföljningen av den gemensamma hanteringen av attentatet 7 april. Inför övningen genomförde aktörerna också en mindre/reviderad självskattning av sin förmåga, som låg som grund för uppföljning.
Tre övningssplaneringskonferenser genomfördes med deltagande av alla aktörer: 25 januari, 16 mars och 18 april.

Genomförda utbildningar inför övningen:
Introduktion i regional samverkan - inriktande nivå
Introduktion i regional samverkan - samordnande nivå
Säkerhetsskyddsutbildning för säkerhetsskyddschefer
Utbildning i samverkanstab - tillämpning och roller
Utbildning i WIS (grund- och fördjupningsutbildning)
Grundutbildning i Rakel

Förövningar
Förövningar genomfördes vid ett par tillfällen under övningsperioden i form av utskick av inspel och underlag, som diskuterades och besvarades av varje organisation. Som en del i de konkreta förberedelserna svarade organisationerna gjorde aktörerna också en självskattning av förmågor inom att antal områden. Kunskaps och frågematerial skickades ut under februari och mars, och den 9 april gjordes ett scenarioinspal om höjd terrorhotnivå i Sverige, med fokus på Stockholmsreigonen. Den 10 april kallades till inriktande forum med anledning av inspelet.
Den 25 april genomfördes själva simuleringsövningen och en uppföljning med deltagande av alla aktörer gjordes direkt dagen efter.