Foto: Jimmy Gustafsson, Polismyndigheten i Stockholms län
Temaöversikt

Vardagssamverkan

Alla aktörer ser fördelar med att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler i den dagliga verksamheten. Försöken i skarp driftsmiljö har resulterat i värdefulla insikter och positiva effekter.

Jonas Landgren, forskare Chalmers tekniska högskola|
Projektet är ett fantastiskt tillfälle att utveckla samverkan mellan aktörerna. Att hitta möjligheter till förbättring i skarp driftsmiljö är unikt i världen. Jonas Landgren, forskare Chalmers tekniska högskola

Målet

Att utveckla samverkan genom försök i skarp driftsmiljö har visat sig vara effektivt och resultatet visar på flera positiva effekter. Målet är att utveckla och effektivisera samverkan mellan ledningscentraler i den dagliga verksamheten.

Vardagssamverkan del 1 (blåljusaktörer)

Foto: Peter JönssonUnder två veckor våren 2012 samverkade operatörer från SOS Alarm, polisen och räddningstjänsten i ärenden där alla tre blåljusaktörer var iblandade. Det var exempelvis trafikolyckor, bränder och hjärtstopp. Den nära kontakten mellan operatörerna gjorde att de kunde dela information direkt med varandra om olika händelser. De kunde larma ut de operativa enheterna snabbare och förmedla bättre information under ärendet.

Vardagssamverkan del 2 (blåljus- och trafikaktörer)

Under fyra veckor i början av 2013 genomförde SOS Alarm, polisen och räddningstjänsten och trafikledningen på Trafik Stockholm nya försök. Den här gången medverkade också vakthavande befäl, operativa passledare och andra beslutsfattare.

Resultatet visar på flera positiva effekter. Den största samhällsnyttan bedöms vara tidsvinster genom en mer effektiv kommunikation mellan operatörer. Det kan vara avgörande vid livräddande insatser och kan minska skador på egendom och miljö. Andra positiva effekter är ökad framkomlighet för polis, räddningstjänst och sjukvård och ett mer effektivt agerande.

Vardagssamverkan del 3 (trafikaktörer)

Under tre veckor i början av 2014 satt operatörer på ledningscentraler för väg, järnväg och kollektivtrafik sida vid sida på Trafik Stockholm. Aktörerna som medverkade är Trafik Stockholm (väg), Trafikverket (järnväg) och Trafikförvaltningen/SL genom trygghetscentralen och driftledningscentralen samt kollektivtrafikentreprenörerna Keolis, MTR och Stockholmståg.

Syftet var att skapa gemensamsamma lägesbilder över trafiken, hantera störningar mer effektivt och skapa bättre möjligheter för resenärer att göra aktiva val i sitt resande genom snabb och samstämmig trafikinformation.

Resultat

  • Ökad kunskap om varandras verksamheter vilket ger bättre förutsättningar för samverkan.
  • Aktörerna kan dela information mer effektiv vilket gör att de snabbare får en samlad lägesbild.
  • Snabbare och mer parallella alarmeringsprocesser.
  • Bättre kvalitetssäkring vid positionering av händelser.
  • Säkrare arbetsmiljö för utryckande personal.
  • Proaktiva åtgärder utifrån gemensamma operativa lägesbilder.

Projektet har mynnat ut i flera konkreta åtgärder. Exempelvis genomför aktörerna en gemensam utbildning för ledningsoperatörer, befäl och arbetsledare hösten 2014 för att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler. Ett annat direkt resultat är att Keolis sitter tillsammans med Trafik Stockholm inder tre månader hösten 2014.